Terms and Conditions

Điều khoản thanh toán

Terms and Conditions

Rates and Price Variations

Giá và thay đổi giá

We reserve the right to vary prices and rates in the event of changes in exchange rates or price rises made by wholesalers or other suppliers.

Chúng tôi có quyền thay đổi giá dịch vụ trong trường hợp thay đổi tỷ giá hối đoái hoặc tăng giá được thực hiện bởi các đại lý hoặc nhà cung cấp khác.

If the cost of any service increases due to exchange rate fluctuations, price increases, tax changes or any other reason, you are required to pay the increase when notified by us or you may cancel the booking which may result in cancellation fees.

Nếu chi phí của bất kỳ dịch vụ nào tăng do biến động tỷ giá, tăng giá, thay đổi thuế hoặc bất kỳ lý do nào khác, bạn phải trả khoản tăng khi được chúng tôi thông báo hoặc bạn có thể hủy đặt phòng, có thể có phí phát sinh liên quan đến hủy.

We are not liable in any way if any increase occurs. Rates quoted are appropriate to the particular product at the time of quoting and these rates may change prior to the travel date.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu có bất kỳ sự gia tăng nào xảy ra. Giá được trích dẫn phù hợp với sản phẩm cụ thể tại thời điểm báo giá và các mức giá này có thể thay đổi trước ngày bạn nhận phòng hay đặt dịch vụ.

All prices are subject to availability and can be withdrawn or varied without notice.

Tất cả giá đều được công bố trước và có thể được hủy bỏ hoặc thay đổi mà không cần thông báo.

Acceptance of booking

Chấp nhận đặt phòng

We reserve the right to decline your booking without explanation if we have cause to believe that you might pose a threat to public safety or security in Vietnam.

Chúng tôi có quyền từ chối đặt phòng của bạn mà không cần giải thích nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn có thể gây ra mối đe dọa cho an toàn hoặc an ninh công cộng tại Việt Nam.

We reserve the right to adjust the itinerary or to substitute hotels or to cancel a tour prior to departure without prior notice or will take no responsibility for any loss due to group dynamics, weather condition, governmental or police action, traffic jam or other conditions dictate.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh hành trình hoặc thay đổi khách sạn hoặc hủy tour trước khi khởi hành mà không cần thông báo trước hoặc sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do nhóm quá khích, điều kiện thời tiết, hành động của chính phủ hoặc cảnh sát, kẹt xe hoặc các điều kiện khác…

We requires you to take out travel insurance and any other necessary insurances adequate to meet your needs and will assume that you will have done so before your arrival in Vietnam.

Chúng tôi yêu cầu bạn nên mua bảo hiểm du lịch và bất kỳ bảo hiểm cần thiết nào khác đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn và bạn nên làm trước khi đến Việt Nam.

Cancellation

Hủy phòng

Cancellation by customers

Hủy từ khách hàng

All cancellations must be received in writing, sent to us via email.

Tất cả các lệnh hủy bỏ phải được nhận bằng văn bản, gửi cho chúng tôi qua email.

Within 5 days prior to departure 30% of full amount plus any bank fees that result from us here and any charge occurs to us from our service providers.

Trong vòng 5 ngày hủy toàn bộ phòng chịu phí 30% tổng phí thanh toán, cộng phí ngân hàng phát sinh.

Within 4 days prior to departure 50% of full amount plus any bank fees that result from us here and any charge occurs to us from our service providers.

Trong vòng 4 ngày hủy toàn bộ phòng 50% tổng phí thanh toán, cộng phí ngân hàng phát sinh.

Within 2 days prior to departure, full amount there will be no refund given for any unused or missed ground arrangements, sightseeing, meals or hotel accommodations. For no-show cases full amount will be charged.

Trong vòng 2 ngày hủy toàn bộ phòng hoặc tình trạng “no-show”, chịu 100% phí thanh toán.

Within 3 days reduce rooms amount were booked there no fee will be charged

Trong vòng 3 ngày giảm số lượng phòng sẽ không bị tính phí

Within 2 days reduce rooms 50% of booked rooms amount plus any bank fees that result from us here and any charge occurs to us from our service providers.

Trong vòng 2 ngày giảm số lượng phòng sẽ phải chịu phí 50% giá trị phòng giảm số lượng, cộng phí ngân hàng phát sinh.

Cancellation by us

Hủy bởi chúng tôi

In the unlikely event that such circumstances should arise we will contact you immediately and offer you the choice of an alternative of equivalent quality or a full refund of all money paid.

Trong trường hợp không có khả năng xảy ra trường hợp trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức và cung cấp cho bạn sự lựa chọn thay thế có chất lượng tương đương hoặc hoàn trả đầy đủ tất cả số tiền đã trả.

No additional compensation will be paid over and above the total sum received from you.

Không có khoản bồi thường bổ sung sẽ được trả thêm và lớn hơn tổng số tiền nhận được từ bạn.

We reserve the right to cancel the contract between us for any reasons to your payment has not been settled.

Chúng tôi có quyền hủy hợp đồng vì bất kỳ lý do bạn chưa thanh toán thành công.

Delayed Arrivals

Lý do đến trễ

There is no charge for delays in arrival and departure because of weather conditions disrupting flights or roadblocks. The tourist must however bear the amendment fee if required.

Không có phí cho sự chậm trễ khi đến và đi vì điều kiện thời tiết làm gián đoạn các chuyến bay hoặc rào chắn đường. Tuy nhiên, khách du lịch phải chịu phí phát sinh nếu được yêu cầu.